Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GREEN LION EXPERT z siedzibą przy ul. Leszczyńskiej 69F/7, 25-326 Kielce.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących przypadkach:

-  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio w czasie prezentacji firmy GREEN LION EXPERT;

- realizacji umowy o świadczenie usług;

- w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub

- gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie, pisemnie lub elektronicznie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub jej realizacji jednak nie dłużej niż 10 lat. 

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu przedstawienia oferty lub udzielenia informacji o usłudze podanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu oferty lub informacji o usłudze firmy GREEN LION EXPERT.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z GREEN LION EXPERT, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.