Zmieniające się przepisy ochrony środowiska nakładają na jednostki samorządowe wiele różnych obowiązków. Plany i programy z zakresu ochrony środowiska są dokumentami o charakterze strategicznym i tworzone są na potrzeby miast, gmin, powiatów, województw. Zawierają one nie tylko diagnozę stanu aktualnego, ale również działania i prognozy na przyszłość w zakresie rozwoju danego zjawiska.

Oferujemy Państwu wsparcie przy realizacji następujących opracowań:

  • programy ochrony środowiska
  • programy ochrony powietrza
  • programy ochrony przed hałasem
  • plany gospodarki niskoemisyjnej
  • plany gospodarki odpadami
  • plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Dodatkowo zapewniamy wsparcie dla gmin w realizacji wymagań formalno-prawnych, które wynikają z ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

Pamiętając, że planowanie i programowanie dotyczy również wielu innych jednostek czy podmiotów, świadczymy usługi w zakresie sporządzania następującej dokumentacji:

  • plany adaptacji do zmian klimatu programy ochrony powietrza
  • programy zrównoważonego rozwoju
  • monitoring przyrodniczy
  • inwentaryzacja przyrodnicza

Zapraszamy do kontaktu w razie pytań i wątpliwości.