Green Lion Expert pomoże w przyjemny i łatwy sposób przeprowadzić Państwa przez proces budowania strategii ESG i opracowania raportu niefinansowego. Zespół ekspertów posiadający kompetencje analityczne, prawne, graficzne oraz twórcze wdroży dla Państwa w sposób profesjonalny raportowanie ESG w ramach ścieżki składającej się z następujących etapów:

I etap – prace przygotowawcze:

 • spotkanie otwierające i powołanie zespołu roboczego,

 • zbudowanie ścieżki i platformy do wymiany informacji,

 • identyfikacja kluczowych obszarów w organizacji,

 • analiza potrzeb i oczekiwań interesariuszy, stanu obecnego oraz wizji i misji ESG,

 • poszukiwanie innowacji i optymalizacji poprzez narzędzia zarządzania.

II etap – prace koncepcyjne:

 • analiza dobrych praktyk branżowych i rozwiązań benchmarkingowych;

 • weryfikacja kluczowych wskaźników efektywności (KPI), w oparciu o zarządzanie przez cele (MBO);

 • opracowanie polityki środowiskowej organizacji, wyrażającej wolę firmy do stałego usprawniania procesów i racjonalizacji zużycia zasobów i walorów środowiska;

 • weryfikacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju nakreślonych w „Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” ONZ;

 • przygotowanie wstępnych materiałów (tekstów, wywiadów, podcastów, grafik) do strategii zrównoważonego rozwoju.

III ETAP – prace wdrożeniowe:

 • opracowanie procedur, instrukcji i formularzy zgodnie z wytycznymi norm ISO;

 • zidentyfikowanie źródeł emisji w organizacji (opracowanie narzędzi obliczeniowych do kalkulacji śladu węglowego);

 • wykonanie obliczeń śladu węglowego organizacji zgodnie z metodyką GHG Protocol oraz z uwzględnieniem wybranych aspektów wynikających z dyrektywy CSRD i jednolitego standardu raportowania (ESRS E1-6);

 • zbudowanie karty raportu oraz wskazanie sposobów redukowania śladu węglowego dla firmy i produktów.

IV ETAP – prace końcowe:

 • zakończenie zbierania danych do raportu – udoskonalenie procesu gromadzenia informacji;

 • opracowanie autorskiego modelu dotyczącego zarządzania przedsiębiorstwa na rzecz ESG;

 • opracowanie redakcyjne i wizualne strategii zrównoważonego rozwoju organizacji;

 • sporządzenie raportu niefinansowego;

 • rekomendacje specjalistyczne w zakresie dekarbonizacji i planów redukcyjnych CO2.