Oferujemy Państwu wykonanie dokumentacji uwzględniającej regulację stanu formalno-prawnego dla danego przedsiębiorstwa czy instytucji w następującym zakresie:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia
 • zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska,
 • nadzór nad obowiązkami pomiarowych w zakładzie (powietrze, hałas, woda, ścieki) wraz z weryfikacją zgodności wyników pomiarów z aktualnymi pozwoleniami
 • weryfikacja i sporządzanie dokumentacji w zakresie eksploatacji urządzeń i maszyn istotnych z zakresu ochrony środowiska
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarowania odpadami (zbiorcze zestawienia, karty charakterystyki, karty przekazania opadów)
 • wykonanie aktualnego rejestru aktów prawnych w zakresie prowadzonej przez zakład działalności
 • monitoring wymagań dotyczących ochrony środowiska
 • wsparcie techniczne, prawne i ekonomiczne w zakresie ochrony środowiska
 • sporządzania dokumentacji oraz doradztwa specjalistycznego z zakresu zarządzania środowiskowego (m.in. CSR, zielone biuro, ekologistyka)
 • opracowanie wewnątrzzakładowych procedur organizacyjnych, które zapewnią funkcjonowanie zakładu zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami w prawie ochrony środowiska
 • W oparciu o współpracę z laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji, realizujemy pomiary i analizy niezbędna do oceny prawidłowego funkcjonowania eksploatowanej instalacji z zakresu: emisji pyłów i gazów do powietrza, poziomu hałasu w środowisku, analiz wód i ścieków, analiz gleb i wód podziemnych oraz badań odpadów.

Świadczymy usługi w przypadku kontroli organów ochrony środowiska (np. WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Gminy), które polegają na: przygotowaniu firmy do kontroli środowiskowej, pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych, opracowanie zaległej dokumentacji, wsparcie dla firmy w tracie kontroli.