Usługa EKO Firma / EKO Samorząd - usługa skierowana do przedsiębiorców oraz urzędów. Jej celem jest budowa proekologicznego wizerunku podmiotu gospodarczego poprzez realizację usług doradczych i szkoleniowych związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.

W ramach usługi EKO Firma / EKO Samorząd realizowany jest audyt potrzeb przedsiębiorstwa lub urzędu z zakresu spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz ogólnych potrzeb marketingowych. Usługa składa się z kilku etapów: analizy, szkolenia oraz doradztwa.

- Analiza potrzeb przeprowadzana w celu dopasowania usługi doradczo-szkoleniowej do indywidualnych wymagań każdego przedsiębiorcy lub urzędu w zakresie ochrony środowiska.

- Szkolenia: marketing ekologiczny - planowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej.

- Doradztwo - świadczone usługi doradcze w ochronie środowiska obejmują zarówno firmy o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym, jak również organy administracji samorządowej.

Audyt ekologiczny – polega na weryfikacji obszarów działalności podmiotów gospodarczych w aspekcie ochrony środowiska: zużycie zasobów energii/mediów, wody, gospodarka materiałami niebezpiecznymi, opakowania produktów, ocena produktów pod względem oddziaływania na środowisko.

Audyt środowiskowy - polega na sprawdzeniu stanu faktycznego dokumentów oraz analizie zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska w różnych obszarach. Polega przede wszystkim na weryfikacji wymaganych dokumentów, tj. koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń), a także niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, w tym wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska (analiza dokumentów za okres ostatnich 5 lat). Audyt środowiskowy umożliwia również ograniczenie szkód środowiskowych do minimum poprzez wdrażanie proekologicznych działań czy produktów.


Budowa ekologiczna marki produktu i wizerunku firmy/urzędu wpływa pozytywnie i bezpośrednio na decyzje nabywców, petentów oraz wzmacnia ich lojalność wobec organizacji, a w konsekwencji następuje wzrost zaufania do oferowanych produktów czy usług. Wizerunek organizacji wpływa na określone skojarzenia po usłyszeniu nazwy lub zobaczeniu znaku graficznego, tak wiec jego znaczenie jest duże. Istnieje możliwość opracowania strategii marketingowej, zawierającej koncepcję wizerunku ekologicznego organizacji.

Jednostki korzystające ze wspomnianych usług otrzymują certyfikat EKO Firma / EKO Samorząd.