Konsulting środowiskowy

Prawo ochrony środowiska

"Dobrem najwyższym jest zgadzać
się z naturą i stosownie do niej żyć"
(Cyceron)

Misja firmy

"Wiecznie niezrozumiałe w przyrodzie
jest to, że można ją zrozumieć"
(Albert Einstein)

Główny profil naszej działalności obejmuje świadczenie usług z zakresu ESG, zrównoważonego rozwoju oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Chodzi zarówno o usługi konsultacyjne, szkoleniowe jak i sporządzanie dokumentacji. GREEN LION EXPERT ułatwi i usprawni Państwu realizację szeregu wymagań prawnych, jakim podlegają podmioty korzystające ze środowiska.

Image

ESG

Co to jest ESG?

Temat raportowania niefinansowego obecny jest w przestrzeni publicznej od kilku ostatnich lat i z każdym kolejnym miesiącem wzrastają wymogi i świadomość w zakresie konieczności wdrażania ESG. Przez ESG rozumie się trzy segmenty komponentów związanych z aspektami środowiskowymi, społecznymi oraz ładu korporacyjnego. Lista czynników, które tworzą to zagadnienie nie jest zamknięta i stała, a w ogólnym układzie do ESG zalicza się takie elementy jak: dobra niematerialne i pozafinansowe; zjawiska zachodzące w krótszym i dłuższym horyzoncie czasu; aspekty nie mające wymiaru monetarnego; czynniki zewnętrzne; uregulowania i ramy polityk publicznych; wzorce istniejące w łańcuchu dostaw czy elementy stanowiące przedmiot tzw. troski publicznej.

Dyrektywa CSRD i standardy ESRS

UE dążąc w ostatnich latach do wzmocnienia działań w sferze ram prawnych raportowania pozafinansowego ESG zdecydowała się na zmianę obowiązujących przepisów (dyrektywy NFRD - Nonfinancial Disclosure Reporting Directive) i implementację od stycznia 2023 r. nowej dyrektywy CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive. Dyrektywa NFRD weszła w życie w Polsce w 2017 r. a jej głównym celem było dostarczenie podstawowych informacji na temat aktywności CSR w firmach oraz zaangażowanie ich do większej aktywności w działaniach prospołecznych oraz środowiskowych. Obejmowała ona przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników, co stanowiło obowiązek raportowania dla ok 11 tys. firm. Z kolei docelowo wymagania CSRD będzie musiało spełnić ok 50 tys. firm, jednak odbędzie się to wg rozłożonego w czasie harmonogramu, który przewiduje następujące etapy:

 • od 1 stycznia 2024 r. - duże spółki interesu publicznego, które zatrudniają powyżej 500 pracowników i już są objęte dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (ze sprawozdaniami do 2025 r.);
 • od 1 stycznia 2025 r. - duże przedsiębiorstwa, które aktualnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej i mają ponad 250 pracowników i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów (ze sprawozdaniami do 2026 r.);
 • od 1 stycznia 2026 r. - MŚP i inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, przy czym sektor MŚP może z raportowania zrezygnować do 2028 r. (ze sprawozdaniami do 2027 r.).
 • od stycznia 2027 r.- podmioty spoza UE, które posiadają na terenie UE jednostkę zależną i których obrót przekracza 150 mln euro.
Image
Image

Europejski Zielony Ład

Z perspektywy ESG duże znaczenie ma ogłoszona przez UE w 2019 r. inicjatywa pn. Europejski Zielony Ład (EGD - European Green Deal). Jest to ambitny program reform, którego jednym z głównych celów jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., co oznacza, że cała działalność gospodarcza UE nie będzie generować netto emisji gazów cieplarnianych. W pierwszej kolejności redukcje emisji CO2 obejmą takiej sektory jak: transport, energetyka, przemysł i rolnictwo. Realizacja wskaźników będzie rozwijana poprzez transformację energetyczną, w tym promowanie odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii czy zwiększanie efektywności energetycznej. Takie działania powinny przyczynić się do kolejnego wyzwania a mianowicie poprawy jakości powietrza w miastach i ograniczenie zanieczyszczeń. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed EGD jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) poprzez zwiększenie recyklingu i ograniczenie marnotrawstwa surowców. W Europejskim Zielonym Ładzie uwzględnia się też strategię na rzecz bioróżnorodności. W tym zakresie przewiduje się realizację działań mających na celu ochronę i przywracania bioróżnorodności, w tym tworzenie dodatkowych chronionych obszarów i promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych.

Taksonomia UE

UE od kilku lat stosuje ujednolicony system klasyfikacji i taksonomii środowiskowej w ramach prowadzonej polityki w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście działań i inwestycji zgodnych z zasadami ESG. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zostały nakreślone w uchwalonym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Ten akt prawny obowiązujący i bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich wprowadza obowiązek ujawnienia w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, mówiących o tym w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona działalność kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo. Taksonomia UE stanowi swego rodzaju narzędzie dla inwestorów i firm do klasyfikacji i racjonalizacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, które dotyczą przedsiębiorstw przyjaznych środowisku. Obejmuje ona 6 głównych celów środowiskowych, które reprezentują rozmaite wymiary, w świetle których można zweryfikować działalność ekonomiczną pod względem zrównoważonego rozwoju. Zalicza się do nich:

 1. Mitygacja (łągodzenie) skutków zmian klimatycznych.
 2. Adaptacja do zmian klimatycznych.
 3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich.
 4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola.
 6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.
Image

Biegły sądowy

Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego Ryszarda Sadlika z dnia 11 lutego 2022 r. Mateusz Wilewski został ustanowiony biegłym sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
 • gospodarki odpadami;
 • oceny oddziaływania na środowisko;
 • emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • ochrony przyrody.

Posiada kompleksowe wykształcenie zdobyte na studiach dziennych z bardzo dobrymi wynikami kończąc:

 • Wydział Biologiczno-Geograficzny na Uniwersytecie Pedagogicznym KEN w Krakowie (doktor);
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (magister i licencjat),
 • Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim (magister);
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej (inżynier);
 • Wydział Prawa na Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (studia podyplomowe).
Alt Text
dr inż. Mateusz Wilewski
biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska

Autor 3 książek, ponad 30 publikacji naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju, ekologii, energetyki, hydrogeologii, przemysłu, przedsiębiorczości, zarządzania oraz turystyki. Prelegent wygłaszający referaty i prezentacje na ponad 40 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych (uzyskanie wielu ogólnopolskich nagród i wyróżnień).

Zdobywa doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska od ponad 13 lat, współpracując przez kilka lat z dużą korporacją z branży automotive, organami administracji samorządowej i publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami gospodarującymi odpadami. W latach 2021-2022 pracował jako wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Aktualnie od marca 2023 r. pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Zrównoważonego Rozwoju Green Planet 2050.

Motto życiowe

Cenię w życiu takie wartości jak szczerość, poświęcenie i ciężka praca, gdyż kształtują one mój charakter. Stale poszerzam swoją wiedzę i lubię angażować się w najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia i projekty. Motywują mnie one do działania i pozwalają na tworzenie konstruktywnych rozwiązań nawet dla najtrudniejszych zadań i zleceń.

Zapraszam do kontaktu:

Szkolenia

„Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie nawet wtedy, kiedy będziemy w poznawaniu przyrody”

Tematyka szkoleń

 • raportowanie niefinansowe (ESG)
 • budowanie strategii zrównoważonego rozwoju
 • edukacja ekologiczna
 • gospodarowanie odpadami
 • sprawozdawczość w ochronie środowiska
 • ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 • kompendium wiedzy z zakresu ochrony środowiska
 • opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa
 • obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Termin i miejsce najbliższych szkoleń:

 • Kielce, 21.03.2024 r. (czwartek), godz. 10.00-15.00
 • Warszawa, 27.03.2024 r. (środa), godz. 10.00-15.00
 • Łódź, 10.04.2024 r. (środa), godz. 10.00-15.00
 • Kraków, 25.04.2024 r. (czwartek), godz. 10.00-15.00
 • Kielce, 15.05.2024 r. (środa), godz. 10.00-15.00

Minimalna grupa uczestników to 8 osób. W przypadku niezebrania się grupy, szkolenie będzie przełożone na kolejny termin.
Zapraszamy do kontaktu: biuro@greenlionexpert.com, tel. 721 331 072.

Najbliższe szkolenia

Tytuł szkolenia:
ESG w praktyce - najnowsze wymagania prawne. Budowanie strategii dotyczącej raportowania niefinansowego.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką ESG, w szczególności ukazaniu aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz budowaniem strategii zrównoważonego rozwoju organizacji.
Zakres szkolenia:

 • wymogi i standardy związane z dyrektywami NFRD, CSRD
 • standard uwzględniający wymagania GHG Protocol
 • taksonomia UE
 • cele zrównoważonego rozwoju
 • koncepcja podwójnej istotności
 • ESG w działalności organizacji

Cena szkolenia online: 1350 zł netto + 23% VAT / za osobę.

Cena szkolenia stacjonarnego: 1490 zł netto + 23% VAT / za osobę.
Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia na poziomie 80% ze środków publicznych.
W ramach podanej kwoty każdy z uczestników szkolenia otrzymuje: imienny certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch.

Image

Kontakt

Siedziba firmy:

Ul. Leszczyńska 69F/7
25-326 Kielce

Dane teleadresowe:

tel. +48 721 331 072
e-mail:
biuro@greenlionexpert.com
www.greenlionexpert.com

Dane urzędowe:

NIP: 7381999279
REGON: 367165509